Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çalışmalar

     Bakanlık Makamının 11.10.2011 Tarih ve 495 sayılı Olur’u ile 22 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu oluşturulmuş olup, Mersin İli Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu sorumluluğundadır. Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna bağlı olan İller: Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye’dir.

   Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 19.12.2011 tarihinde yapılan ikinci toplantısında Müdürlüğümüzce hazırlanan İlimize ait 5 adet talep dosyası ve 30.01.2012 tarihli üçüncü toplantısında ise yine İlimize ait 3 adet talep dosyası görüşülerek karara bağlanmıştır.

   Ayrıca Tabiat Varlıkları Koruma Şubesince mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 29.11.2011 tarihinde Mersin İlinde bulunan Doğal Sit Alanlarına ilişkin 341 adet işlem dosyası teslim alınmış olup, söz konusu dosyaların envanter ve sayısallaştırma çalışmaları Müdürlüğümüzce başlatılmıştır.