Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Proje Şube Müdürlüğü Görevleri

 Proje Şube Müdürlüğü Görevleri

Müdürlüğümüz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait genel ve özel idare bütçelerinden yatırım programına alınan yatırımların, ihale öncesi hazırlıkları kapsamında; arsa hukuki bilgilerini ilgili kurumdan temin eder (Tapu, tahsis belgesi, çap, ölçü krokisi ve imar durumunu).  Bu bilgiler doğrultusunda arsanın fiziki bilgilerini hazırlar (Zemin sual fişi, plankote ve vaziyet planı). Ayrıca dernekler veya hayırseverler kanalı ile ve yapılacak olan yatırımları da takip eder. Tip proje istenmeyen yatırımlara da değişen yönetmeliklere göre özel projeler hazırlar. (İmar, deprem, ısı yalıtımı, yangın yönetmelikleri v.b.) Özel Öğretim kurumlarının açılışı için gerekli izinleri verir. (Özel okul, dershane M.T.S. Kursu, yurt, kreş vb.) Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması işlemlerini yapar.

Müdürlüğümüze sunulan projelerin incelenmesinde ve yeni proje üretimlerinde temel alınan kriterler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje düzenleme esasları olarak yayımlanmıştır. Projelerin bu esaslara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Arsa temininde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak 5 Aralık 2003 tarih ve 2236 sayılı genelge esas alınmaktadır. (Ek-1)

Vaziyet Planının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak 17 Nisan 2003 tarih ve 479 sayılı genelge esas alınmaktadır. (Ek-2)

Kamu yapılarının projelendirilmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak 16 Mayıs 2003 tarih ve 660 sayılı genelge esas alınmaktadır. (Ek-3)

Şube müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mühendislik branşlarının yaptıkları iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

TOPOGRAFYA BİRİMİ

Kamuya ait inşaat öncesinde arsaya ait belgelerin (imar planı, imar durumu, tapu çapı, tapu  tahsis belgesi, aplikasyon krokisi) takibi ve temini,

Arazide bina köşe kazıklarının çakılması ve yer tesliminin yapılması,

Kazı ve bina inşaatı, çevre düzenlenmesi esnasında gerekli kotların tespiti (kazı seviye kotu, subasman kotu v.b),

Kazı ve dolgu hesaplarına esas kırmızı kot plankotesinin yapılması,

Kurum dışında hazırlanan plankote çalışmalarının incelenmesi,

Haritacılıkla ilgili tüm ölçüm ve projelendirme hizmetlerinin yapılması (yüzey nivelmanı, güzergah nivelmanı, kanalizasyon meyil tespiti v.b.),

Mevcut aletler total  station, nivo, takometre.

MİMARİ BİRİM

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün Mimari Proje Düzenleme esaslarına ve belirlenen ihtiyaç programına uygun olarak yeni proje üretimi,

Mevcut projelerin günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesi,

İhtiyaç duyulması halinde röleve ve tadilat projelerinin üretilmesi,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan projelerin incelenmesi ve tasdiki,

Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılması ve inceleme raporlarının oluşturulması.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ

Binaların deprem dayanımını düzenleyen Afet Yönetmeliği ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Betonarme-Statik Proje düzenleme esaslarına uygun olarak kamu binalarına ait İnşaat Mühendisliği projelerinin üretilmesi,

Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması,

Mevcut binaların statik yönden incelenmesi,

Tabii afet durumlarında veya talep edilmesi durumunda binaların deprem analizi ve depreme dayanımına ilişkin raporların hazırlanması,

Hazırlanan güçlendirme projelerinin tetkik ve tasdiki,

Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılması ve inceleme raporlarının oluşturulması.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Kuvvetli Akım Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği v.b. yönetmeliklere ve kullanım amacına göre Elektrik İç Tesisatı Projelerinin Hazırlanması,

Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin tetkik ve tasdiki,

İhtiyaç duyulması halinde röleve ve tadilat iç tesisat projelerinin üretilmesi,

Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılması ve inceleme raporlarının oluşturulması.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Isı Yalıtım Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği v.b. yönetmeliklere ve kullanım amacına göre Mekanik Tesisatı Projelerinin hazırlanması,

Hizmet alımı yoluyla temin edilen veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarca üretilen projelerin tetkik ve tasdiki,

İhtiyaç duyulması halinde röleve ve tadilat tesisat projelerinin üretilmesi,

Hizmet alımı yoluyla elde edilen projelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması, proje yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi, proje ihale sürecinde görev alınması ve proje temini sürecinde projenin ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amacıyla tetkik ve tasdiki,

Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Özel Hastanelerin incelenmesi ve raporlarının hazırlanması,

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde teknik anlamda inceleme yapılması ve inceleme raporlarının oluşturulması.

ARŞİV VE PLAN KOPYA BİRİMİ

Müdürlüğümüzce veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce üretilen projelerin arşivlenmesi.

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan OCE TDS400 tarama-kopya makinesi ile orijinal projelerin elektronik ortama atılması ve çoğaltılması.

Şube Müdürlüğümüzde 3 Mimar, 2 İnşaat Mühendisi, 2 Elektrik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 2 Etüd Teknisyeni (Topoğraf), 1 Teknik Ressam, 1 Ozalit Görevlisi ve 1 Hizmetli ile birlikte toplam 15 kişi görev yapmaktadır. Ayrıca bu personelden Yapı Denetim Şubesinde görev almak üzere 4’er kişilik komisyonlar oluşturulmuştur. Arazi çalışmalarında ve arsa hukuki belgelerinin takibinde bulunmak üzere İmar Uygulama Şube Müdürlüğünden 1 Harita Mühendisi görevlendirilmektedir.