Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Görevleri

* Özel çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabi at Varlıklarının korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

* Özel çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu alanlarda; Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalışmalarını yaparak bu konulara ilişkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep dosyasındaki eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi ve kamu tesisleri, ticari amaçlı yapılar, sanayi yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür tesisleri, akaryakıt servis istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta günübirlik alanlarda yapılacak tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı düzenlemeleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek projelerinin (mimari-peyzaj) incelenerek yasal mevzuat doğrultusunda uygunluk görüşlerini vermek,

* Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu alanlarda; Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili kontrollük işlemleri, hakediş ve kabul işlemlerini yapmak,

* idari ve mali kaynak bütünlüğünü sağlamak amacıyla kamulaştırma teklifleri hazırlamak,

* Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların kiralanması, kullanım izni, ön izin ve ecrimisil işlemlerini yürütmek,

* Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme, hak ve sorumlulukların farkındalığının oluşturulmasını sağlamak,

* Doğal alanların kaynak değerlerinin korunmasını, akılcı kullanılmasını ve çevre kirliğine karşı anında müdahale edilmesini sağlayacak tedbirler almak,

* Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu alanlarda; İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, kaçak yapı denetimlerini yapmak ve mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

* Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetin olumsuz etkilerin kontrolü için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, eylem planlarının takibini yapmak, koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını temin etmek,

* Sorumluluk alanındaki faaliyetlerde ÇED toplantılarına katkı ve katılım sağlamak,

* Alanda çevreye ilişkin denetimlerde bulunmak,

 

* Alanda yapılacak olan laboratuvar analizleri için gerekli numuneleri almak.