Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mersin Valiliği
Mersin Valiliği
Tıbbi Atıklar Yönetmeliği Revize Edildi.

Tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esaslar, 22 Temmuz 2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmişti.

Yönetmeliğe göre tıbbi atıklar yakılarak veya düzenli depolanarak bertaraf edilebiliyor veya sterilize edilerek zararsız hale getirilebiliyor.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte tıbbi atıkların düzenli depolama alanlarına kabul edilmesi yasaklanırken, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte ise Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan yakmaya dair esasların ilgili yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi ihtiyacı doğdu.

Ulusal Atık Taşıma Formu kullanımına yönelik eksikliğin giderilmesi ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanması amacıyla, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan Büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarında günlük 10 tonun üzerinde tıbbi atık oluşması halinde, bu atıkların yakılarak bertaraf edilmesine ilişkin bir hüküm getirildi.

Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılmasını zorunlu kılan hüküm ise 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ayrıca Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde “Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşlarında tıbbi atıkların taşınması sırasında ulusal atık taşıma formu kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıkların ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması zorunludur” hükmü de yer alıyor.

Atık ilaçlar için yasal altyapı çalışmaları devam ediyor

Bu arada atık ilaçların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Atık ilaçların etkin ve yaygın bir şekilde imha edilmesi için gerekli yasal altyapı en kısa sürede oluşturulacak. Bilindiği üzere atık ilaçlar bir yandan akılcı olmayan ilaç kullanımı, çocuklarda kazai zehirlenmeler, hatalı kullanım, intihar girişimleri gibi sebeplerle toplum sağlığını olumsuz şekilde etkilerken, öte yandan bu kimyevi maddelerin çöplere bilinçsizce atılması ve lavabolara dökülmesi çevre sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Bilinçsizce atılan bu ilaçlar yeraltı su kaynaklarının ve dolayısıyla toprağın kimyevi maddelerle kirletilmesine neden olmaktadırlar. Bu olumsuz etkilerin önlenebilmesi ve en aza indirilebilmesi için Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yasal altyapıyı yeni bir yönetmelikle sağlamış olacak.

Evlerden kaynaklanan atık ilaçların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin mevzuat çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için konu ile ilgili tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulacak yönetmelik ile kullanım süresi dolan veya herhangi bir sebeple kullanılmayan atık ilaçlar eczanelerde bulundurulacak olan ve atık ilaçlar için özel olarak tasarlanan kutularda toplanacak ve çevreye zarar vermemeleri için bertaraf edilmeleri sağlanacak.